WEBSHOP    CONTACT   TWITTER
  •  
  •  
  •  


  •  

Algemeen.
Sportvereniging Marknesse is opgericht op 19 september 1945. SVM is een omnivereniging met 5 afdelingen, Gymnastiek, Voetbal, Volleybal en Jeu de Boules. De sportvereniging heeft ongeveer 650 leden, waarvan ruim de helft bij de afdeling voetbal is aangesloten.

In principe worden alle wedstrijden gespeeld op zaterdag. De leiders verstrekken aan het begin van het seizoen een speelschema aan hun spelers.
Echter het wedstrijdprogramma op het prikbord in “De Punt” is leidend. Tevens kan op www.svmvoetbal.nl ook het programma gevonden worden.
Voor afgelastingen kan zaterdag ’s morgens om 08.00 op “de Punt” geïnformeerd worden, de afgelastingen worden ook zsm op de site vermeld.
Voor het vervoer naar de uitwedstrijden wordt natuurlijk een beroep gedaan op de leden en de ouders van de leden! U zult hiervoor een lijst van de leiders ontvangen. Kunt u niet, probeer dan zelf voor vervanging te zorgen.

Het sportpark “De Punt” is de thuisbasis voor de vereniging. Gezien de groei, maar ook gezien de saamhorigheid binnen de vereniging, heeft SVM het sportcomplex, tot een multifunctioneel centrum kunnen uitbouwen. De afgelopen jaren is veelvuldig een beroep gedaan op de vrijwilligers. Binnen de vereniging staan nog steeds een aantal vacatures open. Wij nodigen u daarvoor uit. SVM afdeling voetbal heeft 20 teams die in competitie verband spelen.


Missie.
In de missie worden de basisuitgangspunten van de vereniging benoemd.
Het actief betrekken van het dorp Marknesse en haar omgeving, bij SVM voetbal, zodanig dat de continuïteit en de groei van SVM-voetbal wordt gewaarborgd.
Het ontwikkelen van attractief voetbal, zodanig dat de bij SVM voetbal betrokken vrijwilligers, supporters, leden, ouders van leden, donateurs, supporters, personeel en relaties, zich daarmee willen identificeren.
De belangen van leden, ouders van leden, vrijwilligers, donateurs, supporters, sponsors, personeel en relaties evenwichtig behartigen.
Het bieden van een goed klimaat, wat voldoet aan maatschappelijke normen en waarden.
Het uitstralen van een goedgeorganiseerde voetbalclub in al haar onderdelen.
Het ontwikkelen van een klimaat, waarin respect de overhand heeft boven discriminatie, vandalisme en slecht taalgebruik.
Een heldere vorm van communicatie, zodat leden, supporters, ouders van leden, sponsors, personeel en relaties, het beleid van SVM voetbal duidelijk voor ogen hebben.
Een selectiebeleid voeren, zodat ieder lid op eigen niveau kan voetballen, om de speelvreugde tot een maximaal niveau te brengen.


Technisch beleid.
Belangrijk in een sportvereniging is het voorhanden hebben van een technisch beleid.
Duidelijke organisatie met taakomschrijvingen, overlegstructuren, vastlegging en evaluatie daarvan.
Goede communicatie zowel intern in de vereniging als ook extern.
Ruime aandacht voor teambuilding tussen spelers, teams en leeftijdsgroepen.
Continuïteit in technisch beleid, d.m.v. het verhogen c.q. gebruiken van technisch kader.
Hoge prioriteit voor “eigen opleiding”, met aandacht voor opleiding, individuen, selectiesystemen en doorstroming.
Een éénduidige voetbalvisie, waarvan hoofdmomenten v/h voetbal, speelsysteem, training en theorie een wezenlijk onderdeel zijn.
Eén verantwoord materiaal, kleding en terreinenbeheer, zodanig dat over de juiste middelen kan worden beschikt.

Doelstellingen.
Seizoen 2017 - 2018 te promoveren met het eerste elftal naar de 3e klasse.
Alle standaard jeugdteams in de 1e klasse.
Optimalisatie sponsoring.
Positieve uitstraling naar buiten uitdragen

Waarden en normen.
Binnen onze vereniging speelt de cultuur en de daarbij behorende normen en waarden een belangrijke rol. Bij de cultuur gaat het om de manier waarop we met elkaar omgaan. Door respect te hebben voor anderen en te zorgen dat ieder in zijn waarde blijft, wordt een klimaat geschapen waarbij alle betrokkenen, van pupillen tot senioren en van vrijwilligers tot scheidsrechters van de voetbalsport en hieraan gerelateerde activiteiten kunnen genieten.
Onze vereniging heeft binnen SVM een gezellige vereniging om bij te voetballen en die geleid wordt door mensen die voorbeeldgedrag vertonen. Ouders kunnen met recht hun kinderen onbezorgd onze accommodatie laten bezoeken. Sponsors kunnen erop vertrouwen dat zij zich hebben verbonden met een vereniging die normen en waarden hoog in het vaandel voert. Het is in het belang van een ieder deze reputatie in stand te houden.
De basis elf is opgesteld door de commissie Bepaal je Ambitie (een commissie die vertegenwoordiging is van de gehele vereniging van jeugd tot senioren). En zij zullen ook de regels bewaken. Het is aan de leiders en trainers om dit uit te dragen aan de spelers en hun ouders.

Gedrag en respect.
De Basis 11 van SVM
 1. Plezier gaat voor presteren
 2. We praten mét elkaar, niet over elkaar, ook niet via Social Media
 3. Verbod op alcohol, op het veld en in de kleedkamer, drugs zijn helemaal uit
    den boze

 4. Moedig aan, coach niet mee
 5. Gedraag je altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn
 6. Wees zuinig op kleding, materiaal en het complex. (uit en thuis)
 7. Je respecteert het werk van de onmisbare vrijwilligers
 8. Durf elkaar aan te spreken op verkeerd gedrag
 9. Je wenst je tegenstander een prettige wedstrijd en geeft hem/haar een hand
10.Je ‘loopt’ niet weg voor een klusje
11.Spelers en begeleiders roken niet tijdens het sporten

Deze regels hangen ook op het sportpark (blauwe borden KNVB)

SANCTIES.
Het bestuur van SVM is bevoegd tot strafoplegging aan leden, bestuurders, commissieleden, trainers, begeleiders, vrijwilligers, ouders, verzorgers of bezoekers. (hierna genoemd als leden en andere betrokkenen). Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden en andere betrokkenen niet voldoen aan de verplichtingen van leden en betrokkenen zoals vastgelegd in de statuten en gedragsregels c.q. huishoudelijk reglement. Sancties kunnen bestaan uit:

A berisping
B alternatieve straf
C uitsluiting van trainingen en/of wedstrijden
D schorsing in uitvoering van functies of activiteiten
E betaling van gemaakte kosten
F royement
G weigering van toegang tot het sportcomplex

Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van overtreding en door leden en betrokkenen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen.

Bij een vergrijp krijgt de overtreder zowel mondeling als schriftelijk bericht. Eveneens wordt de trainer en leider op de hoogte gesteld. Mocht de overtreder het niet eens zijn met de opgelegde straf dan heeft hij/zij de mogelijkheid dit binnen 2 weken na het uitspreken van de sanctie kenbaar te maken bij het bestuur. Het bestuur schakelt een aparte commissie in die de overtreding van de verplichtingen voortkomend uit de statuten c.q. de overtreding van de gedragsregels of huishoudelijk reglement nogmaals onderzoekt en de betrokken partijen (wederom) hoort en tot een bindende uitspraak komt. De bindende uitspraak volgt maximaal 2 weken na afronding van het onderzoek door het bestuur c.q. de ingestelde beroepscommissie.

Wangedrag speler.

Signaalfase
De trainer (als eerste) of de teamleider spreekt de persoon aan op het ongewenste gedrag. Dat kan bij een berisping (aanspreken) blijven. Dit wordt gezien als normale corrigerende sociale omgangsvorm, waarin de stijl en ernst afhankelijk is van de situatie. Als daartoe aanleiding is, naar ernst en omvang (vaak voorkomen) kan een trainer en/of de teamleider overgaan tot maximaal 1 training en/of wedstrijd schorsing. Dit wordt gemeld bij het hoofd- c.q. jeugdbestuur, het bestuur. Als blijkt dat één of meerdere schorsingen niet tot het gewenste resultaat leiden (passend gedrag naar het team ca. en/of de vereniging) wordt de afhandeling van de ontstane situatie overgedragen aan het bestuur.

Formele waarschuwing.
De overdracht aan het bestuur kan leiden tot een formele waarschuwing.
Alvorens hiertoe wordt overgegaan wordt een gesprek met de speler en voor
de junioren de ouder(s) gevoerd en/of de trainer en/of teamleider met als doel:
a. een goed beeld te krijgen van de aanleiding en situatie(s) waarin het
    wangedrag zich heeft voorgedaan.
b. eventuele afspraken te maken over een proefperiode (herstel- en
    oefenperiode).
Naar aanleiding van de behandeling en afspraken over de ontstane situatie kan het bestuur besluiten om:
Een formele waarschuwing te geven door een sanctie (straf) op te leggen.
De omvang daarvan zal afhangen van de ernst en omvang van de situatie.

Ernstige waarschuwing.
Herhaling van een formele waarschuwing en/of een zéér ernstig wangedrag kan leiden tot een ernstige waarschuwing. Na ‘hoor en wederhoor’ kan uiteindelijk worden overgegaan tot een ernstige waarschuwing en een langdurige sanctie (tot max. één jaar). O.a. excuus maken, kosten vergoeden.

Beëindiging lidmaatschap.
Bij twee ernstige waarschuwingen heeft het bestuur het recht de speler te schorsen, hetgeen betekent dat hij aan géén van de vereniging georganiseerde activiteiten mag deelnemen. De speler heeft dan de status van bezoeker.
Het bestuur kan uiteindelijk de speler voordragen om als lid geroyeerd te worden.

Sanctie KNVB
Indien een speler een sanctie (gele- en rode kaart, boete) opgelegd krijgt
door de KNVB dan is de speler zelf verantwoordelijk voor de afhandeling
daarvan waarbij het volgende is bepaald:
1. De vereniging zal de boete aan de KNVB betalen en kan deze verhalen op
    speler.

2. De vereniging kan de speler ondersteunen bij de (juridische) behandeling  
    door de KNVB.

Indien een speler te vaak een directe rode kaart heeft gekregen kan dat worden aangemerkt als wangedrag met bijbehorende sancties tot mogelijk gevolg. Indien de speler nalatig is (niet reageren, niet betalen e.d.) voor een juiste, zorgvuldige en tijdige afhandeling in het belang van de vereniging wordt dat beschouwd als wangedrag, met bijbehorende sancties tot mogelijk gevolg.

Wangedrag niet-spelers en bezoekers.
Indien het gedrag van personen daartoe aanleiding geeft kunnen leden van het Hoofd- en/of Jeugdbestuur deze de toegang tot het terrein ontzeggen, desnoods met inschakeling van de Politie.

Alcohol & Drugs.
• Bij de vereniging matig gebruik van alcohol en tabak.
• Geen gebruik van alcohol op het veld en in de kleedkamers.
• Drugs zijn uit den boze.

Binnen SVM zullen de volgende stappen ondernomen worden, ingeval leden hieraan veelvuldig geen gehoor aan geven:
• Berisping (zelfs aan supporters langs de lijn).
• Uitsluiting van wedstrijden of schorsing van functie.
• Royement

Sportpark 'De Punt' | Emmeloordseweg 10 | 8316 AV Marknesse | Tel: 0527-201699 (kantine)
Privacy Verklaring
Copyright © SV Marknesse 2020 - Gerealiseerd door NUGTR